6 בינואר 2015

מצע לא ימני – שלטון מקומיפעם היה הגיון כלשהו במבנה של השלטון המקומי. כשהיישובים היו הומוגניים דמוגרפית ורחוקים זה מזה היה טעם ב"ממשלה המקומית". עתה כשהכל זמין וקרוב ומעורבב אין כל צורך בממשלה מקומית שכזו, לבטח במימדים על פי החוק הקיים שמשקף מצב שהיה בעבר.
כך, למשל, ראוי לבטל את הזיקה של השלטון המקומי לחינוך ולבריאות (טיפות חלב ומוסדות חינוך). ענייני הבריאות יטופלו טוב יותר בידי קופות חולים. ואילו חינוך יסופק בידי המדינה (ראו פרק החינוך).


גם סמכויות הרשויות בתחום הבנייה יוגבלו. במצב הנוכחי הרשויות מבקשות לבנות כמה שיותר על אדמה שאין עליה מבנים. לכן ראוי לבטל כל מעורבות של הרשות המקומית בהעברת שימושי קרקע. כל השטחים הפתוחים ברשויות מקומיות יוסבו לפארקים ציבוריים.

כל תוספת הבניה תגיע מביטול המגבלה על בניה לגובה. כל מבנה קיים יהיה רשאי, באישור מהנדסים, לגדול לגובה ללא הגבלה – באותם קווי מתאר – ללא אישור בניה וללא היטל השבחה. תאסר בניה חדשה של מבנים שבהם פחות מ – 10 קומות.

כסף מקומי

מימון הרשות המקומית ייעשה רק באמצעות  ארנונה – מס רכוש לפי גודל המבנה. לא תותר לרשות זכות לגבות כל תשלום אחר. הארנונה למגורים תהיה בשיעור אחיד בכל הארץ. הארנונה האחרת תהיה בשיעור אחיד לכל מבנה שאינו למגורים. כל הפטורים וההנחות בארנונה מבוטלים. מחצית מהארנונה העיסקית תועבר לממשלה שתחלק את הכסף הזה, יחד עם כספי תקציב המדינה, לרשויות לפי אמות מידה קבועות.

ייאסר על רשות מקומית  לעודד עסקים  על ידי סיוע כספי.  עירית אשדוד לא תוכל לתת הנחה בארנונה או מענק לבניית בית חולים בשטחה. עירית תל אביב לא תוכל לממן את מכבי תל אביב אלא רק לסייע לקבוצות ספורט שאינן משלמות שכר. אם עירית כרמיאל רוצה לגבות תשלום על כניסה לפארק עירוני – היא תהיה חייבת לגבות את התשלום מכולם, כולל תושבי העיר ובאותו סכום.

רשות מקומית תחוייב, לסלול מדרכות ברוחב 2 מטר לפחות ומסלולי נסיעה לאופניים ברוחב מטר אחד לפחות בכל כיוון  בכל דרך שמאפשרת תנועה של כלי רכב. במקרה ואין די מקום תהיה הדרך חד כיוונית לכלי רכב.
תבוטל סמכות הרשות המקומית לאפשר חניה של כלי רכב ואופנועים על מדרכות. הרשויות המקומיות יחויבו לבנות מבני חנייה תת קרקעיים לסיפוק צרכי התושבים. כל חניה מאושרת תהיה בתשלום.

במה כן תעסוק רשות מקומית?

 בעיקר באספקת מים ופינוי ביוב ואשפה. בתחזוקה של פארקים ציבוריים, באכיפת חוקי הבנייה, החניה והתברואה. בקיצור: ספק שירותים חיוניים לציבור, ולא יותר מזה.