February 14, 2012

נזקי אטיאס

 שר השיכון, אריאל אטיאס, מחפש שיטות איך להגדיל את האשראי לקבלנים. עתה מדובר על כך שהם יהיו פטורים ממתן ערבות על  16% מהאשראי לכל דירה. אטיאס  קורא למהלך שלו פטור מערבות על מע"מ. אלה מילים יפות שבאות לומר את הדבר הבא: אם תקבלו מהקבלן שלכם דירה בלי השירותים למשל - אכלתם אותה. וזה תקין בעיני המיניסטר.


 נניח, הנחה מופרכת, שלקבלנים אכן חסר אשראי. יש דרך עקומה לתקן זאת, והיא זו של אטיאס. יכול היה הוד מיניסטריותו ללכת בדרך הישר: להעמיד להם אשראי ממשלתי. הרי הממשלה מעמידה אשראי להקמת תחנות כוח פרטיות, אז למה שלא תעמיד אשראי לדירות? התשובה היא שאטיאס מעדיף לפגוע בצרכנים - כי הוא לא מסוגל להביא תוצאות מהממשלה שבה הוא חבר.


 אגב, לבנקים יש מגבלה על האשראי שהם רשאים לתת לקבלנים. התקרה היום - כחמישית מתיק האשראי של הבנק - היא כבר מוגזמת להחריד כלפי מעלה. להגדיל אותה בכל מיני תרגילים זה להזמין משבר דיור נוסח זה שהיה בארה"ב ב .2008- אם אטיאס חושב שיש בישראל פחות מדי דירות - שיבנה, ויפסיק לשחק במשחקים פיננסיים.
14.2.2012