February 14, 2012

ההון הגדול


ב2011–  שולמו בישראל דיבידנדים ב58– מיליארד שקל — יותר מתקציב החינוך כולו. רוב מקבלי הדיבידנד שייכים למאיון העליון. אז איך זה שגובים על ההכנסה הזאת  25% מס בלבד

 גביית המסים במשק בחודש שעבר הייתה הגבוהה ביותר אי פעם - כך על פי ממצאי האוצר, שהסביר כי מקור הגבייה העיקרי היה מסים על דיבידנדים, כלומר רווחים שחילקו תאגידים. למי שלא שם לב: בינואר הועלה המס על דיבידנד ב .5%-רבים ביקשו להימנע מהמס המוגדל, וחילקו רווחים מוקדם כדי לשלם  5% פחות מס. לא מדובר בהתחמקות מרושעת, שכן רשות המסים עצמה הוציאה הודעה מקדימה איך לעשות את התרגיל.

 אם הכל בסדר, מה לא בסדר? בישראל אי השוויון בהכנסות הוא מהגדולים בעולם. מקרב המדינות המפותחות כלכלית, אנחנו במקום שני אחרי ארה"ב. לפחות במובן הזה אנחנו עם סגולה. אלא שכל התחשיבים על אי השוויון מתייחסים להכנסות בלבד, ומתעלמים מאי השוויון בהצבר ההון של האוכלוסייה. משרד האוצר מדווח מדי שנה על ההכנסות שיש לנישומים, והלשכה לסטטיסטיקה מדווחת כל שנה על ההכנסות שיש למשקי הבית - אבל אלה גם אלה לא מדווחים על הצבר ההון. ומכיוון שאף אחד לא מודד - אף אחד לא יודע.

ההון והתקציב

 
 מושג על אי השוויון האמיתי אפשר לקבל מהנתונים על הדיבידנדים. בינואר השנה נכנסו לקופת המדינה 3.8 מיליארד שקל שלמעשה שייכים לשנת המס הקודמת, כך שבסך הכל התקבלו בשנת המס  2011 מסי דיבידנד בסך 7.4  מיליארד שקל. הרוב נוצר בתרגיל ההימנעות מהמס המוגדל. כך או כך, ב2011- חולקו דיבידנדים בסך57.6  מיליארד שקל, לעומת 51.1  מיליארד שקל ב.2010-
  
המספר ה"צנוע" הזה מלמד משהו על עולמנו הקנייני. ראשית, ששיעור המס על דיבידנד בפועל היה אשתקד ,13% וב .8% - 2010-לפי החוק הוא ,25%-15%  ולרוב,20%  אבל בין החוק למציאות יש הבדל. חלקו נובע מפטור ממס על דיבידנד שמקבלות חברות (למה בעצם,(? וחלקו מיוצר על ידי רואי חשבון מדופלמים עבור לקוחותיהם.

 שנית, כדי שנבין איפה אנחנו חיים: תקציב משרד החינוך כולו, כולל השכלה גבוהה, היה בשנה שעברה כ 42-מיליארד שקל. זה תקציב שמשרת כשני מיליון נפשות (מישהו רוצה להמר כמה נפשות משרתים הדיבידנדים בסך 57 מיליארד ששולמו באותה שנה.(? כל הריבית על החובות ששילמה ממשלת ישראל בשנה שעברה הסתכמה ב37- מיליארד שקל (כאשר רוב הכסף הלך לקרנות הפנסיה של כל אחד מאיתנו.( בהשוואה לסכומים האלה, סכומי הדיבידנדים ששולמו הם עוצרי נשימה.

 שלישית, אפילו אם שיעור גביית המס בפועל מדיבידנדים היה כרשום בחוק, ולא כמחצית מכך, עדיין יש כאן בעיה: שיעור המס השולי בישראל הוא .45%  אפשר להניח כי רוב מקבלי הדיבידנד נמנים עם המאון העליון. איך זה שאנחנו משיתים על הכנסות בסדר גודל שכזה מס של 25%-20% בלבד? הנה, זה מה שלא בסדר.


14.2.2012